Naše nabídka
Kuchaři a farmáři
Přidat jídlo
Můj profil


Podmínky používání služby Jídlozdomova.cz uživatelem

  1. Podmínky užívání stanovující pravidla a podmínky poskytování služeb společností Turistika.cz s.r.o., se sídlem Národní 28, IČ 27065227 DIČ: CZ27065227
    Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka oddíl C vložka 93712, jako provozovatele internetové aplikace Jídlozdomova.cz
  2. Používáním služeb aplikace jidlozdomova.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na doméně jidlozdomova.cz bez ohledu na to,  jakým způsobem k těmto službám uživatel přistupuje.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
  4. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb aplikace Jidlozdomova.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a oprávněnými zájmy provozovatele při poskytování služeb jidlozdomova.cz, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování aplikace Jidlozdomova.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování uživatelského účtu, smazání uživatelského obsahu apod.), zejména v případech:

a) jestliže uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů.

b)  pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo jeho partnery a zákazníky

c) pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby

d) pokud uživatel nenavštíví svůj účet na Jídlozdomova.cz po dobu 12 měsíců

e) budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než na kterou je daný učet registrován

f) který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb

g) který je používán k šíření warezu či jinému nelegálnímu obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva k danému autorskému dílu; v případě pochybností zda je uživatelský účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu či nikoliv, je provozovatel oprávněn vyzvat uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají s upozorněním, že pokud tak uživatel bez zbytečného odkladu neučiní, považuje se obsah umístěný na uživatelském účtu uživatele za warez či jiný nelegální obsah a provozovatel jej bez náhrady zruší postupem shora uvedeným

h) pokud jsou zde oprávněné důvody se domnívat, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech

         5. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

          6. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že provozovatel je oprávněn využívat elektronické kontakty uživatele k zasílání obchodních sdělení, obsahující zejména informace o novinkách, které daná služba nabízí, jiných produktech provozovatele a o produktech třetích osob. Uživatel může nastavení zaslání obchodních sdělení upravit ve vlastnostech svého účtu. Dále uživatel souhlasí s těmito body, které se týkají  ochrany osobních údajů.

  a). Uživatel souhlasí ve smyslu předchozího bodu  těchto podmínek s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr uživatelem přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany). Uživatel dále souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

b)  Uživatel při registraci poskytuje své osobní údaje provozovateli aplikace Jidlozdomova.cz. Uživatelem uvedené osobní údaje zpracovává provozovatel aplikace za účelem plnění smluvního vztahu s uživatelem, tj. poskytování služeb aplikace Jídlozdomova.cz, zlepšování a rozvoje služeb. Provozovatel služeb Jídlozdomova.cz je oprávněn tyto údaje používat taktéž za účelem nabízení obchodu a služeb (ať už svých nebo třetích osob). Uživatel zasílání obchodních sdělení může odmítnout v uživatelských nastaveních svého účtu.

 c)    Provozovatel aplikace Jídlozdomova.cz osobní údaje uživatele za žádných okolností nepředává třetím osobám  a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje jejich přiměřenou ochranu před jakýmkoliv zneužitím.    

  d)       Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, požadovat vysvětlení provozovatele služeb Jídlozdomova.cz v případě, že uživatel pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

e)         Uživatel bere na vědomí, že vkládání osobních údajů, fotografií a jiných dat ze strany uživatelů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však může vést k omezení některých druhů služeb, při nichž dochází k využívání takových osobních údajů, popřípadě ke zrušení uživatelského účtu. Zrušení uživatelského účtu z vůle uživatele je považováno za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a provozovatel služeb Jídlozdomova.cz osobní údaje bezodkladně zlikviduje, s výjimkou anonymizovaných údajů (tj. údajů, které již není možné zpětně přiřadit žádnému konkrétnímu uživateli) a popřípadě těch osobních údajů, které může provozovatel služeb Jídlozdomova.cz zpracovávat na základě zákonných výjimek i bez souhlasu uživatele.

 f)        Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám Jídlozdomova.cz, zejména e-mail a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožení důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

  g)       V případě, že uživatel poskytne při využívání služeb osobní údaje jiné osoby (např. člena statutárního orgánu či zaměstnance), tímto prohlašuje, že takto činí oprávněně, tj. příslušná osoba mu udělila souhlas s takovým jednáním a činí tak v souladu s výše uvedeným zákonem o ochraně osobních údajů.

 

   10.      Uživatel dále souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn používat podobizny, obrazové snímky anebo zvukové záznamy, recepty a další obsah (poskytnutý uživatelem) v původní či změněné podobě týkající se uživatele pro účely provozování služeb a prezentace těchto služeb na veřejnosti včetně reklamy.

         a)Uživatel tímto potvrzuje, že je autorem či oprávněným uživatelem autorských děl (fotografií, textů, hudby,  apod.), která umísťuje prostřednictvím služeb Jídlozdomova.cz, a tímto umístěním současně uděluje provozovateli časově, množstevně a místně neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití takových děl v původní změněné podobě, včetně práva udělit podlicenci, a to za účelem plnohodnotného poskytování služeb odpovídajícím způsobem.

        b)  Uživatel je povinen vždy respektovat zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly osobnostní a autorská práva třetích osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty a právy nese výhradně uživatel.

        c) K žádosti provozovatele zajistí uživatel i po ukončení užívání služeb Jídlozdomova.cz vyhotovení/podepsání jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků těchto podmínek užití a jejich účelu.

 

 

11.  Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené uživateli odebráním a požitím jídla nebo surovin, které si vybral díky aplikaci Jídlozdomova.cz.

     a)  Provozovatel není zodpovědný za žádné akce, které jeho uživatelé dělají mimo aplikaci. Tím se rozumí hlavně: příprava jídla (hygienické podmínky), čerstvost surovin, kombinace surovin při přípravě jídel a další postupy při vytváření jídel a jejich následném předání konzumujícímu.

     b)  Provozovatel není zodpovědný za cenu nastavenou uživatelem, který jídlo nebo suroviny prodává.  Akceptace ceny je svobodná vůle kupujícího uživatele a provozovatel aplikace není povinen do procesu domluvy mezi kupujícím a prodávajícím uživatelm jakkoliv zasahovat. A to i zpětně při případné reklamaci ceny nebo kvality jídla.

    c) Provozovatel není zodpovědný za kvalitu jídel nebo surovin, které uživatelé přes jeho aplikaci nabízejí. Provozovatel se bude snažit kuchaře nebo farmáře s dlouhodobě nekvalitními jídly nebo surovinami vyloučit z aplikace, tak aby nadále nemohli své produkty vystavovat.

 

12.  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb Jídlozdomova.cz, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.

         Dokončením registrace uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.